Aktualności:

Aktualności:


Publiczne konsultacje Europejskiej Agencji Chemikaliów

(stan na dzień 19.12.2014)

REACH
CLP


Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała 6 substancji do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJObowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


Plan wdrożenia harmonogramu SVHC (SVHC Roadmap implementation plan)

Wszystkie działania związane z wdrażaniem planu działań dotyczącego substancji SVHC (SVHC Roadamap) mogą być śledzone za pomocą narzędzia PACT (Public Activities Coordination Tool). PACT jest publikowany w postaci listy substancji i jest stale aktualizowany na stronach internetowych ECHA: http://echa.europa.eu/pl/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-implementation-plan/pact PACT zawiera publicznie dostępne informacje na temat poszczególnych substancji przewidzianych do dalszych działań w ramach rozporządzeń REACH i CLP, a mianowicie:

- powód, dla którego dane państwo członkowskie lub ECHA zaproponowały substancje do ‘SVHC Roadmap’ (substancja CMR, PBT/vPvB, uczulająca, zaburzająca gospodarkę hormonalną (ED));

- obecny status i wnioski z prowadzonej analizy zarządzania ryzykiem (RMOA) dla substancji;

- proponowane dalsze działanie dla substancji (np.: identyfikacja jako SVHC; wniosek o ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji; wniosek o nadanie lub zmianę zharmonizowanej klasyfikacji (CLH)).


Aktualizacja Pytań i Odpowiedzi
Nowe Pytania i Odpowiedzi dotyczące zezwoleń TUTAJ.

Wsparcie - Pytania i Odpowiedzi TUTAJ.


Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości anulował decyzję ECHA nakładającej opłatę administracyjną po negatywnej ocenie wielkości przedsiębiorstwa

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dostępne jest TUTAJ.Załacznik XIV - kolejne 9 substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Lista substancji w załączniku XIV na stronie ECHA - TUTAJ
Ogólne zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia - TUTAJ


Interaktywny poradnik - eGuide - dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.

eGuide dostępny jest TUTAJ.


Decyzje o udzieleniu zezwolenia - ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)

Streszczenie decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


DEHP, DBP, BBP i DIBP

KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie zakończenia procesu wprowadzania ograniczeń dotyczących czterech ftalanów (DEHP, DBP, BBP i DIBP) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Materiały z KONFERENCJI: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków która odbyła się 19 maja 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki (Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, ”Sala Pod Kopułą”, wejście od ul. Wspólnej)

Program Konferencji: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków

Wprowadzenie do tematyki konferencji – Inspektor ds. Substancji Chemicznych – Dr Jerzy Majka

Rozporządzenie CLP – cele, obowiązki i zmiany – Dr inż. Michał Andrijewski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Klasyfikacja mieszanin wynikająca z przepisów rozporządzenia CLP – Dr inż. Dorota Dominiak, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia – Dr inż. Mariusz Godala, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP – Dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Wpływ rozporządzenia CLP na inne akty prawne – Dr Andrzej Kalski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP – Pani Jadwiga Mędelewska, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP – przedstawiciele przemysłu - INCO Anwil


Notatka odnoœśnie wprowadzania do obrotu nikotyny - TUTAJ


Publicznie dostępne informacje na temat substancji

Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami jak znaleźć informacje dotyczące substancji na stronie ECHA: 

Materiały pochodzą z warszatatów internetowych (webinar) - Downstream users: navigating ECHA´s website for information on chemical substances

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności