Aktualności:

Aktualności:


Informacje krok po kroku do przygotowania rejestracji w 2018 r. - TUTAJ


Publiczne konsultacje Europejskiej Agencji Chemikaliów

(stan na dzień 30.03.2015)

REACH
  • Propozycje przeprowadzenia badań na zwierzętach kręgowych - 36 konsultacji
  • Propozycje ograniczeń substancji - załącznik XVII - 3 konsultacje
  • Identyfikacja substancji SVHC - lista kandydacka - 2 konsultacje
  • Propozycje substancji SVHC do załącznika XIV - 0 konsultacji
  • Wnioski o zezwolenie - załącznik XIV - 1 konsultacja
CLP

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające załączniki VIII, IX i X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do rozszerzonego badania szkodliwego działania na rozrodczość na jednym pokoleniu


Konferencja "REACH - co komu pisane"

W dniu 9 marca 2015 roku odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Gospodarki konferencja "REACH - co komu pisane", która poświęcona będzie kwestiom konkurencyjności i innowacyjność firm na rynku polskim, europejskim i globalnym w kontekście kosztów ponoszonych przy  wdrażaniu rozporządzenia REACH. Na konferencji zaprezentowana zostanie "Informację na temat kosztów wdrażania Rozporządzenia REACH w Polsce", którą opracował Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP działający na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Konferencja odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. w sali "Pod Kopułą" w  Ministerstwie Gospodarki (Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5, wejście od strony ulicy Wspólnej) o godz. 10.30 - szczegółowa agenda w załączeniu Udział w konferencji jest bezpłatny, prosimy o wcześniejszą rejestrację na formularzu dostępnym na stronie http://www.mg.gov.pl/node/22817


Działania ECHA dotyczące identyfikacji potencjalnych substancji CMR

Raport stanowi analizę dotyczącą substancji CMR w celu monitorowania zarówno substancji, które zostały zaklasyfikowane przez rejestrujących/zgłaszających zgodnie z zharmonizowaną klasyfikacją podaną w załączniku VI do rozporządzenia CLP, jak również substancji, które nie posiadają zharmonizowanej klasyfikacji, ale rejestrujący/zgłaszający zaklasyfikowali je zgodnie z podanymi w rozporządzeniu CLP kryteriami jako CMR. Raport ten będzie podstawą dla dalszych działań związanych z zarządzaniem ryzyka, np. identyfikacją substancji SVHC, zaproponowaniem nowej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Raport dostępny jest TUTAJ


Ankieta - seminarium dotyczące procedury udzielania zezwoleń

Procedura udzielania zezwoleń (autoryzacja) to jeden z głównych filarów rozporządzenia REACH. Podlegają pod nią substancje znajdujące się w załączniku XIV do w/w rozporządzenia. Wnioski o uzyskanie zezwolenia mogą być składane nie tylko przez producentów, czy importerów, ale również przez dalszych użytkowników. Wiele firm jedynie stosując chemikalia nie zdaje sobie sprawy, że proces autoryzacji może ich też dotknąć bezpośrednio. Dlatego też chcielibyśmy zorganizować seminarium dotyczące przedmiotowej procedury i poznać ile firm byłoby zainteresowanych tą tematyką.Ze względu na powyższe prosilibyśmy o wypełnienie poniższej ankiety. www.chemikalia.gov.pl/ankieta_procedury_udzielania_zezwolen_.html

Pozdrawiamy i dziękujemy
Zespól Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP


Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP uprzejmie zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa na kolejną edycję ”drzwi otwartych” w 2015r. W dniach 4 marca, 9 kwietnia, 7 maja będziecie Państwo mogli się z nami spotykać w uzgodnionym  wcześniej terminie i o ustalonej godzinie. Pracownicy Centrum przedyskutują z Państwem interesujące zagadnienia oraz pomogą rozwiązać Państwa problemy związane z interpretacją rozporządzeń REACH oraz CLP. Udział w ”drzwiach otwartych” jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: www.chemikalia.gov.pl/drzwi_otwarte_helpdesk_.html
Z każdym przedsiębiorstwem indywidualnie ustalimy datę i godzinę spotkania. Potwierdzenie wyślemy do Państwa odrębnym emailem.
Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy
Zespól Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania liczby miejsc rejestracja została zamknięta.


Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała 6 substancji do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJObowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


Plan wdrożenia harmonogramu SVHC (SVHC Roadmap implementation plan)

Wszystkie działania związane z wdrażaniem planu działań dotyczącego substancji SVHC (SVHC Roadamap) mogą być śledzone za pomocą narzędzia PACT (Public Activities Coordination Tool). PACT jest publikowany w postaci listy substancji i jest stale aktualizowany na stronach internetowych ECHA: http://echa.europa.eu/pl/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-implementation-plan/pact PACT zawiera publicznie dostępne informacje na temat poszczególnych substancji przewidzianych do dalszych działań w ramach rozporządzeń REACH i CLP, a mianowicie:

- powód, dla którego dane państwo członkowskie lub ECHA zaproponowały substancje do ‘SVHC Roadmap’ (substancja CMR, PBT/vPvB, uczulająca, zaburzająca gospodarkę hormonalną (ED));

- obecny status i wnioski z prowadzonej analizy zarządzania ryzykiem (RMOA) dla substancji;

- proponowane dalsze działanie dla substancji (np.: identyfikacja jako SVHC; wniosek o ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji; wniosek o nadanie lub zmianę zharmonizowanej klasyfikacji (CLH)).


Aktualizacja Pytań i Odpowiedzi
Nowe Pytania i Odpowiedzi dotyczące zezwoleń TUTAJ.

Wsparcie - Pytania i Odpowiedzi TUTAJ.


Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości anulował decyzję ECHA nakładającej opłatę administracyjną po negatywnej ocenie wielkości przedsiębiorstwa

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dostępne jest TUTAJ.


Załacznik XIV - kolejne 9 substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Lista substancji w załączniku XIV na stronie ECHA - TUTAJ
Ogólne zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia - TUTAJ


Interaktywny poradnik - eGuide - dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.

eGuide dostępny jest TUTAJ.


Decyzje o udzieleniu zezwolenia - ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)

Streszczenie decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


DEHP, DBP, BBP i DIBP

KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie zakończenia procesu wprowadzania ograniczeń dotyczących czterech ftalanów (DEHP, DBP, BBP i DIBP) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Materiały z KONFERENCJI: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków która odbyła się 19 maja 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki (Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, ”Sala Pod Kopułą”, wejście od ul. Wspólnej)

Program Konferencji: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków

Wprowadzenie do tematyki konferencji – Inspektor ds. Substancji Chemicznych – Dr Jerzy Majka

Rozporządzenie CLP – cele, obowiązki i zmiany – Dr inż. Michał Andrijewski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Klasyfikacja mieszanin wynikająca z przepisów rozporządzenia CLP – Dr inż. Dorota Dominiak, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia – Dr inż. Mariusz Godala, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP – Dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Wpływ rozporządzenia CLP na inne akty prawne – Dr Andrzej Kalski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP – Pani Jadwiga Mędelewska, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP – przedstawiciele przemysłu - INCO Anwil


Notatka odnoœśnie wprowadzania do obrotu nikotyny - TUTAJ


Publicznie dostępne informacje na temat substancji

Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami jak znaleźć informacje dotyczące substancji na stronie ECHA: 

Materiały pochodzą z warszatatów internetowych (webinar) - Downstream users: navigating ECHA´s website for information on chemical substances

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności