Aktualności > Zagadnienia szczegółowe > Karty Charakterystyki w systemie REACH

Karty Charakterystyki w systemie REACH

Podstawowym narzędziem stosowanym w systemie REACH w celu zapewnienia przepływu informacji w łańcuchu dostaw umożliwiających podjęcie koniecznych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska będą, podobnie jak w istniejącym prawodawstwie chemicznym, karty charakterystyki.

Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki opisane są w Tytule IV rozporządzenia REACH (Informacje w łańcuchu dostaw) natomiast wytyczne do ich sporządzania są opisane w załączniku II do rozporządzenia. Karty charakterystyki będą w dalszym ciągu zawierać informację o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszanine, a także informacje o zalecanych środkach zarządzania ryzykiem, koniecznych do odpowiedniego kontrolowania ryzyka dla zdrowia i środowiska naturalnego. 

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki, w języku urzędowym Państwa Członkowskiego na terenie którego substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, sporządzoną zgodnie z załącznikiem II w przypadku gdy:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH karty charakterystyki trzeba przygotować także dla mieszanin niezaklasyfikowanych zgodnie z kryteriami klasyfikacji jako niebezpieczne (i dostarczyć odbiorcy na jego żądanie), ale zawierających:

a) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, substancję która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, lub

b) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest PBT lub vPvB, lub która została umieszczona na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń z powodów innych niż określone w lit. a), lub

Dostawcy mają obowiązek dokonania aktualizacji kart charakterystyki gdy:

Rozporządzenie REACH wprowadza w kartach charakterystyki oprócz zmian merytorycznych także pewne drobne zmiany w układzie karty charakterystyki, takie jak zamiana punktu 2 karty z punktem 3 oraz zmiana nagłówku punktu 9. Poniżej przedstawiono układ karty charakterystyki zgodny z wymaganiami rozporządzenia REACH:

 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa,
 2. Identyfikacja zagrożeń,
 3. Skład/informacja o składnikach,
 4. Środki pierwszej pomocy,
 5. Postępowanie w przypadku pożaru,
 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,
 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie,
 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej,
 9. Właściwości fizyczne i chemiczne,
 10. Stabilność i reaktywność,
 11. Informacje toksykologiczne,
 12. Informacje ekologiczne,
 13. Postępowanie z odpadami,
 14. Informacje dotyczące transportu,
 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych,
 16. Inne informacje.

Nowym elementem, który w pewnych przypadkach będzie musiał być dołączony do karty charakterystyki są scenariusze narażenia, czyli dokument zawierający zestaw warunków opisujących sposób produkcji lub stosowania substancji podczas jej etapów istnienia oraz sposób w jaki producent lub importer kontroluje narażenie ludzi i środowiska lub w jaki sposób zaleca dalszemu użytkownikowi sprawowanie tej kontroli. Scenariusze narażenia będą musiały być dołączone w załączniku do karty charakterystyki dla tych substancji dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa chemicznego i sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego. W takim przypadku informacje zawarte w karcie charakterystyki muszą być zgodne z informacjami zawartymi w ocenie bezpieczeństwa chemicznego. Raport bezpieczeństwa chemicznego wymagany jest dla wszystkich substancji podlegających rejestracji, jeżeli rejestrujący produkuje lub importuje taką substancję w ilości co najmniej 10 ton rocznie. W pewnych przypadkach raport bezpieczeństwa chemicznego musi być także sporządzony przez dalszych użytkowników. Dalszy użytkownik substancji w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny sporządza raport bezpieczeństwa chemicznego dla każdego zastosowania nie spełniającego warunków opisanych w scenariuszu narażenia w dostarczonej mu karcie charakterystyki lub dla każdego zastosowania odradzanego przez jego dostawcę. W takim przypadku raport bezpieczeństwa chemicznego musi być sporządzony gdy dalszy użytkownik stosuje substancję lub mieszanine w całkowitej ilości większej niż 1 tona rocznie. 

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub rejestracja substancji w następujących punktach karty charakterystyki należy podać następujące informacje zawarte w raporcie lub przedstawione podczas rejestracji:

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności