Projekt rozporządzenia w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz ECHA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o toczących się pracach legislacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską w związku ze zmianą rozporządzenia (WE) NR 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Nowo projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie brzmienia artykułów 8 i 9 odnoszących się do:

–     opłat z tytułu wniosków o udzielenie zezwolenia złożonych na mocy art. 62 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VI rozporządzenia NR 340/2008

–     opłat z tytułu przeglądów zezwoleń na mocy art. 61 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VII rozporządzenia Nr 340/2008.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przedstawiania swoich uwag, które posłużą przedstawicielowi Polski do wypracowania i przedstawienia stanowiska w powyższej sprawie w czasie posiedzenia Komitetu ds. REACH w Brukseli.

Uwagi prosimy przedstawiać pisemnie do dnia 2 lutego 2018 r. na adres:

Ewa.Liberska@chemikalia.gov.pl oraz Piotr.Zabadala@mr.gov.pl.

Poniżej załączamy projekt rozporządzenia:

draft act

draft_annex

Zobacz pozostałe aktualności