Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do metanolu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 18 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu.

WAŻNE:

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przepisy zawierają błąd redakcyjny dotyczący daty obowiązywania przepisów określonych w załączniku do rozporządzenia, który zostanie skorygowany przez Komisję Europejską na drodze corrigendum.

Obowiązujące opublikowane brzmienie: 

„69. Metanol
Nr CAS 67-56-1
Nr WE 200-659-6

Nie jest wprowadzany do obrotu do powszechnej sprzedaży po dniu 9 maja 2018 r. w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych lub do odmrażania szyb samochodowych, w stężeniu równym lub większym niż 0,6 % masowo.”

zostanie poprawione i zmienione na datę: …(…) po dniu 9 maja 2019 r. (…)…

link do wersji językowej polskiej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589&from=EN

link do wersji językowej angielskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589&from=PL

Zobacz pozostałe aktualności