Sprostowanie do rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII w odniesieniu do metanolu

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu

Strona 9, załącznik:

zamiast:

„69.

Metanol

Nr CAS 67-56-1

Nr WE 200-659-6

Nie jest wprowadzany do obrotu do powszechnej sprzedaży po dniu 9 maja 2018 r. w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych lub do odmrażania szyb samochodowych, w stężeniu równym lub większym niż 0,6 % masowo.”

powinno być:

„69.

Metanol

Nr CAS 67-56-1

Nr WE 200-659-6

Nie jest wprowadzany do obrotu do powszechnej sprzedaży po dniu 9 maja 2019 r. w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych lub do odmrażania szyb samochodowych, w stężeniu równym lub większym niż 0,6 % masowo.”

Zobacz pozostałe aktualności