Załącznik XVII – DEHP, DBP, BBP, DIBP

Zmiana warunków ograniczeń w pozycji 51 załącznika XVII do rozporządzenia REACH.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP)

Zobacz pozostałe aktualności