Obliczanie ilości substancji wprowadzonych. Zmiana załącznika V (produkt pofermentacyjny)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1692 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących rejestracji i udostępniania danych po upływie ostatecznego terminu rejestracji substancji wprowadzonych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&from=PL

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1691 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=PL

Zobacz pozostałe aktualności