Karty charakterystyki – rozporządzenie 2020/878 zmieniające załącznik II

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0878

Zgodnie z art. 2 na zasadzie odstępstwa od art. 3 (rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.) karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zobacz pozostałe aktualności