Przepisy dotyczące ograniczeń dla diizocyjanianów – pozycja 74 załącznika XVII

Przepisy dotyczące ograniczeń dla diizocyjanianów

Informujemy o obowiązkach dla przedsiębiorców wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów.

Przepisy rozporządzenia 2020/1149 zaczną obowiązywać dwustopniowo:

  1. Po dniu 24 lutego 2022 r. diizocyjaniany nie mogą być wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, chyba że:
  • stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub
  • dostawca zapewnia, aby odbiorca substancji lub mieszaniny otrzymał informacje dotyczące wymogów szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów. Dodatkowo dostawca umieszcza na opakowaniu oświadczenie: „Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym”. Oświadczenie umieszcza się w sposób wyraźnie oddzielony od reszty informacji na etykiecie.
  1. Po dniu 24 sierpnia 2023 r. diizocyjaniany nie mogą być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, chyba że:
  • stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub
  • pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

Szkolenia pracowników stosujących  diizocyjaniany, powinny być zapewnione przez pracodawcę lub osobę samozatrudnioną i muszą być przeprowadzone przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego. Pracodawca lub osoba samozatrudniona mają obowiązek dokumentowania zaliczenia szkolenia, które powinno być powtarzane przynajmniej co pięć lat.

Legislator nakłada na dostawcę obowiązek dostarczenia materiałów szkoleniowych i kursu w języku urzędowym państw członkowskich, do których dostarczane są substancje lub mieszaniny.

Materiały muszą uwzględniać specyfikę dostarczanych produktów z uwzględnieniem wytycznych wymienionych w ograniczeniu, w tym skład, opakowanie i przeznaczenie.

Niniejsze ograniczenie stosuje się, nie naruszając innych przepisów unijnych dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Link do rozporządzenia w języku polskim

Link do rozporządzenia w języku angielskim

 

Zobacz pozostałe aktualności