Załącznik XVII (N,N-dimetyloformamid), Załącznik XIV (DEHP, BBP, DBP, DIBP)

Rozporządzenie Komisji nr 2021/2045 z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DEHP, BBP, DBP, DIBP)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2030 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do N,N-dimetyloformamidu

Zobacz pozostałe aktualności