Zaproszenie do przedstawienia dowodów – Trójtlenek chromu, kwasy powstające z trójtlenku chromu i ich oligomery

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do przedstawienia dowodów („call for evidence”) do projektu ograniczeń dotyczącego niektórych substancji zawierających chrom (VI).

Zakres proponowanego ograniczenia

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA z prośbą o przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami załącznika XV rozporządzenia REACH, mając na uwadze możliwe ograniczenia co najmniej dwóch niżej wymienionych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), prowadzących do narażenia na sześciowartościowy chrom:

  • Trójtlenek chromu (pozycja 16 w załączniku XIV rozporządzenia REACH) – zidentyfikowany jako substancja rakotwórcza kat. 1 B oraz mutagenna kat. 1 B. Jest substancją zawierającą Cr(VI), generuje największą liczbę wniosków o wydanie zezwolenia i musi zostać objęta zakresem ograniczenia.
  • Kwasy chromowy i dichromowy (pozycja 17 w załączniku XIV rozporządzenia REACH) – zidentyfikowany jako substancja rakotwórcza kat. 1 B. Są to kwasy powstające z trójtlenku chromu, co oznacza, że substytucja trójtlenku chromu przez kwas chromowy jest zatem stosunkowo prosta. Aby uniknąć nieskutecznego ograniczenia trójtlenku chromu, również i ta substancja musi zostać objęta zakresem ograniczenia.

Cel i zakres zaproszenia

Propozycja ograniczeń ma na celu sprostanie wyzwaniom, jakie stwarza obecne i możliwe przyszłe obciążenie pracą zarówno ECHA, jak i Komisji Europejskiej. Nadmierne obciążenie pracą wynika z dużej liczby wniosków dotyczących zezwolenia na stosowanie Cr(VI), które zostały już złożone lub będą złożone od setek przedsiębiorstw.

Niniejsze zaproszenie do zgłaszania dowodów ma na celu wsparcie przygotowania propozycji ograniczeń oraz zebranie informacji na temat:

  • Kosztów i skuteczności środków zarządzania ryzykiem mających na celu ograniczenie narażenia i emisji Cr(VI).
  • Dodatkowych informacji istotnych dla przygotowania dokumentacji  dotyczącej ograniczenia niektórych związków Cr(VI).

Adresaci konsultacji

Do udziału w konsultacjach zaproszone  są wszystkie zainteresowane strony, w tym między innymi: osoby prywatne, firmy stosujące związki Cr(VI) (w tym producenci, dystrybutorzy, dalsi użytkownicy itp.), stowarzyszenia branżowe, laboratoria, organizacje naukowe oraz organizacje pozarządowe.
Do udziału zachęca się zainteresowane strony z Unii Europejskiej (UE) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i spoza UE.

Konsultacje

Kwestionariusz oraz więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ECHA:

Strona zaproszenia do przedstawiania dowodów dla substancji zawierających Cr(VI)

Konsultacje rozpoczęły się 13 grudnia 2023 r. i będą trwały do 27 lutego 2024 r.

Co dalej?

Informacje przekazane w trakcie konsultacji, mogą zostać wykorzystane w finalnej wersji propozycji ograniczenia. Jeżeli podczas przygotowywania propozycji ograniczeń ECHA zidentyfikuje potencjalne ryzyko nieskutecznego ograniczenia, możliwe będzie rozszerzenie mandatu na dodatkowe substancje zawierające chrom (VI). W takim przypadku zostanie to jednak omówione i uzgodnione z Komisją.

Przygotowanie propozycji ograniczeń i ich ocena przez odpowiednie organy przebiegać będzie zgodnie ze standardowym procedurą dotyczącą ograniczeń, opisaną w rozporządzeniu REACH. Przygotowując wniosek, ECHA uwzględni wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas rozpatrywania wniosków o udzielnie zezwolenia na te substancje.

ECHA zobowiązana jest do złożenia propozycji wniosku do dnia 4 października 2024 r. Jeśli Komisja przyjmie ograniczenie, substancje objęte zakresem zostaną usunięte z listy załącznika nr XIV rozporządzenia REACH.

 

Zobacz pozostałe aktualności