Akty prawne


Podstawowe informacje na temat systemu REACH


Dlaczego powstało rozporządzenie REACH?

Dotychczasowy system kontroli chemikaliów w Unii Europejskiej oparty był na szeregu dyrektyw i rozporządzeń, tworzonych na przestrzeni kilku dekad. W jego ramach istniały odrębne reguły dla „istniejących” oraz „nowych” substancji Niestety, system ten nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Nie udało się dzięki niemu uzyskać wystarczających danych na temat wpływu większości substancji na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne.

Przez pojecie substancje „istniejące” rozumiano wszystkie substancje, które były obecne na europejskim rynku w latach 1971-1981 (szacuje się ich liczbę na około 100 tys.), natomiast za substancje „nowe” uznano wszelkie substancje, które pojawiły się na rynku europejskim po 19 września 1981 r.

Z uwagi na fakt, iż obowiązek szczegółowych badań dotyczył jedynie substancji „nowych”, nie posiadano odpowiednich informacji na temat zdecydowanej większości substancji obecnych na rynku europejskim. Uniemożliwiało to skuteczną kontrolę ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Rozporządzenie REACH zmienia dotychczasową sytuację. W jego ramach przyjęto szereg zmian mających na celu usprawnienie zarządzania i kontroli obrotu chemikaliami na terenie Unii Europejskiej. Znika podział na substancje „nowe” oraz „istniejące” – objęte zostały one wspólnym systemem. Ciężar odpowiedzialności za dokonywanie oceny ryzyka oraz badań danej substancji został przeniesiony z władz na przemysł. Producenci i importerzy zobowiązani zostali do dokonania rejestracji substancji. Dalsi użytkownicy zostali włączeni do systemu kontroli chemikaliów, dzięki czemu informacja o ryzyku stwarzanym przez substancje znajdzie się w całym łańcuchu dostaw.

Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:

1. Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego;
2. Utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego;
3. Zapobiegnięcie fragmentaryzacji rynku wewnętrznego;
4. Wzmocnienie przejrzystości;
5. Integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej;
6. Ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych;
7. Zgodność z zobowiązaniami UE w ramach WTO.


Co to jest REACH?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Rozporządzenie REACH, obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Jakie chemikalia reguluje REACH?

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże szereg chemikaliów, takich jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają także substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

Czy przepisy REACH dotyczą mojej działalności?

REACH bezpośrednio dotyczy mojej działalności, jeżeli:

  • produkuję lub importuję (spoza UE) substancje lub mieszaniny chemiczne,
  • produkuję lub importuję (spoza UE) wyroby (materiały budowlane, elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia i szereg innych), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub które w sposób zamierzony uwalniają substancje chemiczne podczas stosowania.

Przepisy rozporządzenia dotyczą także producentów mieszanin (farb, lakierów, olejów, środków czyszczących i szeregu innych) oraz w pewnym zakresie także profesjonalnych użytkowników chemikaliów.

REACH może także wpłynąć pośrednio na moją działalność, poprzez oddziaływanie na dostawców kupowanych przeze mnie chemikaliów w UE i poza UE.


Ulotka REACH