Reach


 Rozporządzenie REACH

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (art. 3 pkt. 20 lit. c)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące polskiej wersji językowej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie REACH – tekst skonsolidowany


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Załącznik I

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające załącznik I


Załącznik II

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w odniesieniu do załącznika II

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Załącznik IV i V

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r zmieniające załączniki IV i V


Załącznik VII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające załącznik VII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/706 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik VII w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688


Załącznik VII, VIII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII


Załącznik VII, IX i X

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające załączniki VIII, IX i X


Załącznik XI

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI


Załącznik XIII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie REACH w odniesieniu do załącznika XIII


Załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV


Załącznik XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (akryloamid)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2012 z dnia 15 maja 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (Fumaran dimetylu – DMF)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 836/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (ołów)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 847/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (rtęć)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 848/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (związki fenylortęci)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 126/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII (WWA)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (chrom VI)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR NR 474/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (1,4-dichlorobenzenu)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r.  w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII odnośnie do ołowiu i jego związków

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1494 z dnia 4 września 2015 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do benzenu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/26 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do kadmu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005 z dnia 22 czerwca 2016 r.  zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017 z dnia 23 czerwca 2016 r.  zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do bisfenolu A

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1510 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do metanolu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR