Reach


 Rozporządzenie REACH

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (art. 3 pkt. 20 lit. c)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące polskiej wersji językowej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie REACH – tekst skonsolidowany


COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annexes I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI, and XII to address nanoforms of substances


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Załącznik I

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające załącznik I


Załącznik II

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w odniesieniu do załącznika II

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Załącznik IV i V

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r zmieniające załączniki IV i V


Załącznik VII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające załącznik VII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/706 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik VII w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688


Załącznik VII, VIII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII


Załącznik VII, IX i X

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające załączniki VIII, IX i X


Załącznik XI

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI


Załącznik XIII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie REACH w odniesieniu do załącznika XIII


Załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV


Załącznik XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (akryloamid)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2012 z dnia 15 maja 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (Fumaran dimetylu – DMF)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 836/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (ołów)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 847/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (rtęć)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 848/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (związki fenylortęci)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 126/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII (WWA)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (chrom VI)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR NR 474/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (1,4-dichlorobenzenu)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r.  w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII odnośnie do ołowiu i jego związków

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1494 z dnia 4 września 2015 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do benzenu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/26 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do kadmu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005 z dnia 22 czerwca 2016 r.  zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017 z dnia 23 czerwca 2016 r.  zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do bisfenolu A

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1510 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/588 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII  w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do metanolu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP)

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych – W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w pozycji 58 (azotan amonu) tabeli zawierającej oznaczenia substancji, grup substancji i mieszanin oraz warunki ograniczenia, w kolumnie 2 skreśla się skreśla się pkt 2 i 3

Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR stosowanych m.in. w odzieży, obuwiu (od października 2020 r.)