Reach


 Rozporządzenie REACH

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (art. 3 pkt. 20 lit. c)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące polskiej wersji językowej


Rozporządzenie REACH – wersja skonsolidowana – stan na 17.12.2022 r.Rozporządzenia wykonawcze KE

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1692 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących rejestracji i udostępniania danych po upływie ostatecznego terminu rejestracji substancji wprowadzonych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1435 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie obowiązków nałożonych na rejestrujących w zakresie aktualizacji ich rejestracji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Załącznik I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1881 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji


Załącznik I

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające załącznik I


Załącznik II

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w odniesieniu do załącznika II

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Komisji  (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II


Załącznik IV i V

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r zmieniające załączniki IV i V

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1691 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Załącznik VI-X

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/477 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające załączniki VI–X


Załącznik VII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające załącznik VII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/706 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik VII w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688


Załącznik VII, VIII

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII


Załącznik VII, IX i X

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające załączniki VIII, IX i X


Załącznik XI

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI


Załącznik XIII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie REACH w odniesieniu do załącznika XIII


Załączniki VII–XI

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/979 z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające załączniki VII–XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji nr 2020/171 z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji nr 2020/2160 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XIV w odniesieniu do grupy substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmującej dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne, polimery i homologi)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/876 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do wniosków o udzielenie zezwolenia i sprawozdań z przeglądu dotyczących zastosowań substancji do produkcji starszych części zamiennych oraz do naprawy wyrobów i produktów złożonych, które nie są już produkowane, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008

Rozporządzenie Komisji nr 2021/2045 z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DEHP, BBP, DBP, DIBP)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/586 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2482 z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do substancji ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w wyrobach medycznych


Załącznik XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (akryloamid)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2012 z dnia 15 maja 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (Fumaran dimetylu – DMF)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 836/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (ołów)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 847/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (rtęć)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 848/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (związki fenylortęci)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 126/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII (WWA)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (chrom VI)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR NR 474/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (1,4-dichlorobenzenu)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r.  w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII odnośnie do ołowiu i jego związków

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1494 z dnia 4 września 2015 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do benzenu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/26 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do kadmu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005 z dnia 22 czerwca 2016 r.  zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017 z dnia 23 czerwca 2016 r.  zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do bisfenolu A

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1510 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/588 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII  w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do metanolu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1513 z dnia 10 października 2018 r. zmieniające załącznik XVII  w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A lub 1B (m.in. odzież, wyroby włókiennicze, obuwie)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/957 z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktylo)silanetriolu oraz TDFA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013
Artykuł 18 – Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, we wpisie 58. (Azotan amonu (AA)) uchyla się pkt 2 i 3 w kolumnie 2.
Artykuł 23 ust. 2 – Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do diizocyjanianów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2096 z dnia 15 grudnia 2020 r. w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), wyrobów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, trwałych zanieczyszczeń organicznych, niektórych substancji lub mieszanin ciekłych, nonylfenolu i metod badania barwników azowych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2096 z dnia 15 grudnia 2020 r. w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w granulatach lub ścinkach wykorzystywanych jako materiał wypełniający na boiskach ze sztuczną murawą lub w postaci luźnej na placach zabaw lub w zastosowaniach sportowych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1297 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do perfluorowanych kwasów karboksylowych zawierających od 9 do 14 atomów węgla w łańcuchu (PFCA C9-C14), ich soli oraz substancji pochodnych PFCA C9-C14

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2030 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do N,N-dimetyloformamidu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2204 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji CMR

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/923 z dnia 3 maja 2023 r. zmieniające załącznik XVII odnośnie do ołowiu i jego związków w PCW

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1132 z dnia 8 czerwca 2023 r.  w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość podlegających ograniczeniom

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1464 z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do formaldehydu i substancji uwalniających formaldehyd

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych