Brexit


BREXIT bez porozumienia – jak się przygotować?

Dużymi krokami zbliża się październikowy termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niestety najbardziej prawdopodobny scenariusz, który w tej chwili się rysuje to tzw. „twardy” brexit, czyli opuszczenie UE bez  umowy. Taki scenariusz pociągnie za sobą liczne konsekwencje, które raczej będą negatywne dla branży chemicznej zarówno unijnej, jak i brytyjskiej.

Z dniem wyjścia Zjednoczonego Królestwa (31 października 2019r) bez porozumienia z UE wszystkie wykonane rejestracje, uzyskane zezwolenia przez podmioty brytyjskie tracą swoją ważność. Wielka Brytania stanie się krajem „trzecim”, dlatego Europejska Agencja Chemikaliów zablokuje dostęp do kont na portalu REACH IT wszystkim użytkownikom z tego kraju.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa kupujące produkty w UK i przywożące je na teren UE staną się automatycznie importerami. Taki stan rzeczy spowoduje zmianę obowiązków dla podmiotów mających swoją siedzibę w krajach UE.

Poniżej przedstawiono przypadki i związane z nimi obowiązki dla firm z terenu UE po bezumownym brexicie.

Przypadek 1

Firma ma siedzibę w jednym z krajów UE

Prawodawstwo i obowiązki wynikające z przepisów unijnych np. rozporządzenia REACH i CLP będą nadal obowiązywać. Natomiast partnerzy biznesowi z Wielkiej Brytanii będą musieli dostosować swoje działania, aby postępować zgodnie z nowymi brytyjskimi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

Jeśli kupowano zarejestrowaną zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH substancję chemiczną od brytyjskiej firmy należy wziąć pod uwagę fakt, że po brexicie , ta rejestracja straci swoją ważność. Oznacza to, że podmiot przywożący substancję na teren unijny będzie musiał ją samodzielnie jako importer zarejestrować, jeżeli jej import będzie wynosił co najmniej 1 tonę/rok.  Alternatywnie producent z siedzibą w Wielkiej Brytanii , żeby zachować swoją wcześniej wykonaną rejestrację może na terenie UE wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela i dzięki takiemu działaniu firma kupująca substancję z terenu Unii nie będzie już miała obowiązku jej rejestracji, gdyż stanie się jej dalszym użytkownikiem.

Jeśli dostawca z Wielkiej Brytanii jest obecnie importerem to przed brexitem może przenieść działalność importową na terytorium jednego z Państw UE.

Przypadek 2

Firma ma siedzibę w jednym z krajów UE i korzysta z zezwolenia uzyskanego przed podmiot z Wielkiej Brytanii

Zezwolenia udzielone dostawcom z Wielkiej Brytanii przestaną obowiązywać po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Jeśli przedsiębiorstwo korzysta z takiego zezwolenia  na swoje zastosowanie i chce kontynuować używanie substancji, może samodzielnie złożyć wniosek i zostać posiadaczem zezwolenia na tę substancję.

Należy zaznaczyć, że producenci i formulatorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogą przenieść  swoje zezwolenie na wyznaczonego na terenie UE wyłącznego przedstawiciela. Tak samo mogą zrobić wyłączni przedstawiciele z siedzibą w  Wielkiej Brytanii. Natomiast takiej możliwości nie mają importerzy z terenu Zjednoczonego Królestwa.

Wykaz substancji zarejestrowanych tylko przez firmy brytyjskie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ECHA dalsi użytkownicy mogą sprawdzić „Wykaz substancji zarejestrowanych tylko przez firmy brytyjskie” . Jest on dostępny na stronie internetowej ECHA https://echa.europa.eu/pl/uk-withdrawal-from-the-eu

Ze względu na fakt, iż zamieszczone tam substancje zostały zarejestrowane tylko przez firmy brytyjskie ,dalszy użytkownik powinien sprawdzić, czy ewentualnie będzie to miało wpływ na jego sytuację i czy będzie musiał podjąć działania.


Często zadawane pytania

Jaki wpływ będzie miało wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na moją spółkę z siedzibą w UE-27?

Jako firma z siedzibą w UE-27 Twoje obowiązki wynikające z unijnego prawodawstwa chemicznego będą nadal obowiązywać. Wyjście Wielkiej Brytanii  z UE wpłynie jednak na Twoją współpracę z partnerami biznesowymi z terenu Wielkiej Brytanii, ponieważ kraj ten stanie się tak zwanym „krajem trzecim”. W związku z tym możesz mieć do czynienia z nowymi brytyjskimi przepisami dotyczącymi importu i stosowania substancji chemicznych. Może być również konieczne wprowadzenie zmian w obowiązkach w łańcuchach dostaw, gdzie występują przedsiębiorstwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Moja firma z siedzibą w UE-27 kupuje substancję chemiczną od podmiotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który zarejestrował tę substancję zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. Czy nadal po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE możemy korzystać z tej rejestracji?

Będziesz mógł korzystać z rejestracji substancji wykonanej przez podmiot brytyjski tylko w sytuacji, gdy firma z UK przeniesie swoją rejestrację na podmiot prawny w UE przed brexitem. Dodatkowo firma z Wielkiej Brytanii może wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela na terenie UE-27 do celów rejestracyjnych. Jednak w przypadku braku wyznaczenia wyłącznego przedstawiciela, czy przeniesienia  rejestracji musisz zarejestrować substancję samodzielnie jako importer.

Moja firma z siedzibą w UE-27 jest rejestrującym we wspólnym przedłożeniu, w przypadku którego firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wiodącym rejestrującym, a także właścicielem danych, do których my uzyskaliśmy dostęp. Jaki wpływ będzie miało wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE na naszą rejestrację?

Po dacie brexitu rejestracja przez brytyjską firmę zostanie uznana za nieistniejącą. Jeśli wiodący rejestrujący z siedzibą w Wielkiej Brytanii nadal chce wprowadzać swoją substancję na rynek UE, musi podjąć działania. Jeżelijest producentem substancji, może wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela z siedzibą w UE-27 do obsługi rejestracji i obowiązków wiodącego rejestrującego. Alternatywnie, producent z siedzibą w Wielkiej Brytanii może przenieść istniejącą rejestrację do UE, zachowując rolę producenta, przeniesienie to wiąże się ze zmianą osobowości prawnej. Mogą wystąpić następujące scenariusze:

  • producent z siedzibą w Wielkiej Brytanii przenosi na inny podmiot z UE-27 proces produkcyjny;
  • przeniesienie do UE-27następuje wewnątrz Spółki.

Po zmianie podmiotu prawnego firma w Wielkiej Brytanii musi zaprzestać produkcji, dopóki Zjednoczone Królestwo nie wyjdzie z UE.

Jeżeli jednak wiodący rejestrujący jest  importerem, jedynym sposobem, by nadal zachować swoja funkcję, jest przeniesienie działalności importowej do Unii i zmiana podmiotu prawnego rejestrującego w systemie REACH-IT na ten nowy z UE.

Jeżeli brytyjskie przedsiębiorstwo nie chce pozostać na rynku unijnym, a zatem nie podejmuje niezbędnych działań, członkowie wspólnego przedłożenia muszą uzgodnić kto będzie nowym wiodącym rejestrującym. Wiodącą rolę może przejąć każdy członek wspólnego przedłożenia.

Porozumienia między rejestrującymi powinny zawierać zapis regulujący przypadek, w którym wyznaczony wiodący rejestrujący nie może już pełnić swojej funkcji, informację , że wspólne dane są przekazywane do nowej rejestracji wiodącej oraz ustalenia zapewniające kontynuację udostępniania danych i podziału kosztów w przyszłości.

Moja firma jest dalszym użytkownikiem z siedzibą w UE-27 i korzysta z zezwolenia, które zostało udzielone brytyjskiemu dostawcy (lub oczekującemu na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie). Czy nasze zezwolenie, na którym bazujemy podczas stosowania substancji będzie dalej ważne po wycofaniu się z Wielkiej Brytanii?

Nie. Ponieważ rozporządzenie REACH nie będzie już miało zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Po brexicie zezwolenia i oczekujące wnioski o zezwolenie  staną się nieważne.

Dlatego trzeba polegać na dostawcy, który posiada ważne zezwolenie (lub wniosek o zezwolenie oczekujący na rozpatrzenie) w Unii. Jeśli twój dostawca nie posiada zezwolenia , a Ty chcesz kontynuować stosowanie danej substancji po dacie brexitu, sam musisz wystąpić o zezwolenie. Zaleca się skontaktowanie z dostawcą, aby zapytać go o jego zamiary.

Jeśli chodzi o posiadaczy zezwoleń z siedzibą w Wielkiej Brytanii (lub wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie), istnieje wiele sytuacji, w których mogą oni przenieść swoje zezwolenie (lub wniosek o zezwolenie):

  1. Producenci i formulatorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogą przekazać swoje zezwolenie lub wniosek o zezwolenie na wyłącznego przedstawiciela z siedzibą w UE;
  2. Wyłączni przedstawiciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogą przekazać swoje zezwolenie lub wniosek o udzielenie zezwolenia nowemu wyłącznemu przedstawicielowi z siedzibą w UE, wyznaczonemu przez producenta spoza UE. Należy jednak pamiętać, że importerzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii nie mogą przekazać swojego zezwolenia wyłącznemu przedstawicielowi w UE.
  3. Podobnie jak każdy podmiot prawny z siedzibą w UE, podmioty prawne z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogą obecnie przenieść swoje zezwolenie lub wniosek o udzielenie zezwolenia, jeżeli przeniesienie jest wynikiem zmiany osobowości prawnej (na przykład w wyniku połączenia , podziału lub sprzedaż aktywów (sprzedaż miejsca produkcji lub działalności gospodarczej)), a podmiot, do którego jest przekazywane zezwolenie, kwalifikuje się jako producent, importer lub dalszy użytkownik w odniesieniu do zastosowania (zastosowań) substancji i objętych wnioskiem o zezwolenie lub decyzją. Zmiana podmiotu prawnego nie może rozszerzyć zakresu pierwotnego wniosku o autoryzację lub autoryzacji, np. do różnych zastosowań.

Terminy takich transferów:

– W przypadku 1 przeniesienie może obowiązywać tylko przy wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

– W przypadkach 2 i 3 przekazanie musi nastąpić przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa i zostać zgłoszone do ECHA (za pośrednictwem funkcji „Zmiana podmiotu prawnego” w systemie REACH-IT) bez zbędnej zwłoki. W rzeczywistości ECHA zaleca zainicjowanie transferu co najmniej na tydzień przed wyjściem Wielkiej Brytanii, aby umożliwić terminową aktualizację, jeśli ECHA zidentyfikuje jakiś problem z załączoną dokumentacją. Należy również zauważyć, że po przeniesieniu przedsiębiorstwo z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie nie może kontynuować działalności produkcyjnej / importowej / wyłącznego przedstawiciela tak długo jak rozporządzenie REACH ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Jeżeli spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii zamierza wdrożyć przeniesienie w dniu brexitu, może zawrzeć klauzulę w umowie przeniesienia z następcą spółki, która stanowi, że przeniesienie staje się ważne dopiero w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. W takim przypadku po zainicjowaniu zmiany osobowości prawnej w systemie REACH-IT następca prawny powinien sprawdzić przeniesienie, ale nie kontynuować przed wycofaniem się Zjednoczonego Królestwa.

Powyższe porady dotyczą zarówno autoryzacji, jak i wniosków oczekujących na rozpatrzenie.

Moja firma z siedzibą w UE-27 kupuje mieszaninę od firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jaki wpływ będzie miało wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE na te dostawy?

Gdy wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE stanie się skuteczne, twój dostawca nie będzie już kwalifikował się jako firma z UE. W związku z tym należy zapytać dostawcę z siedzibą w Wielkiej Brytanii, czy wyznaczy wyłącznego przedstawiciela w celu objęcia rejestracją REACH niezbędnych substancji w mieszaninie. Jeśli nie, konieczne będzie samodzielne przedłożenie odpowiednich rejestracji jako importera, aby móc legalnie działać na rynku wewnętrznym UE.

W ramach CLP będziesz teraz importerem, a zatem będziesz zobowiązany do zapewnienia, że importowana mieszanina jest prawidłowo zaklasyfikowana, oznakowana i zapakowana. Możesz mieć również obowiązek zgłoszenia do wykazu klasyfikacji i oznakowania.

Moja firma z siedzibą w UE-27 produkuje zarejestrowaną substancję, która jest przechowywana w magazynie w Wielkiej Brytanii, a następnie przywożona do UE-27. Jak możemy nadal korzystać z zapasów przechowywanych w Wielkiej Brytanii po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE?

Gdy wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE stanie się rzeczywistością, odsprzedaż substancji z powrotem do UE-27 można będzie uznać za ponowny przywóz do UE.

Ponownie przywieziona zarejestrowana substancja nie musi być ponownie rejestrowana, o ile spełnione są warunki ponownego przywozu określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia REACH.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive; HSE)

Komisja Europejska 

Krajowe strony internetowe państw członkowskich dotyczące przygotowań na wypadek brexitu

Lista substancji (excel) zarejestrowanych tylko przez firmy brytyjskie