Dalszy Użytkownik


Materiały wideo opracowane przez ECHA (polskie napisy)

Strona internetowa przeznaczona dla dalszych użytkowników

Powiadomienia dokonywane przez dalszych użytkowników


Użytkownicy chemikaliów powinni dopilnować, aby ich dostawcy zarejestrowali używane przez nich substancje w terminie


Raport Dalszego Użytkownika

Kiedy dalszy użytkownik ma wykonać ocenę bezpieczeństwa chemicznego oraz powiadomić ECHA

Materiały z seminarium ECHA: „How and when downstream users need to report to ECHA”

Materiały z seminarium ECHA: „Downstream user update”

Przegląd raportów dalszego użytkownika (statystyka) na stronach ECHA

Przedłożenie raportu dalszego użytkownika przez portal REACH-IT


Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy używający substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję w ciągu trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji (art. 66 rozporządzenia REACH).

Zgłoszenie przez portal REACH-IT