Dalszy Użytkownik


Materiały wideo opracowane przez ECHA (polskie napisy)

Strona internetowa przeznaczona dla dalszych użytkowników

Powiadomienia dokonywane przez dalszych użytkowników

Rejestracja na podstawie rozporządzenia REACH a dalsi użytkownicy


Raport Dalszego Użytkownika

Kiedy dalszy użytkownik ma wykonać ocenę bezpieczeństwa chemicznego oraz powiadomić ECHA

Materiały z seminarium ECHA: „How and when downstream users need to report to ECHA”

Materiały z seminarium ECHA: „Downstream user update”

Przegląd raportów dalszego użytkownika (statystyka) na stronach ECHA

Przedłożenie raportu dalszego użytkownika przez portal REACH-IT


Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy używający substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję w ciągu trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji (art. 66 rozporządzenia REACH).

Zgłoszenie przez portal REACH-IT