Karta Charakterystyki


Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki

Interactive Guide on safety data sheets and exposure scenarios

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia (Factsheet)

Obowiązki informacyjne w odniesieniu do pewnych substancji zwolnionych z obowiązku rejestracji w ramach REACH (Biuletyn)

Zestawienie z językami – Languages required for labels and safety data sheets

Praktyczne przykłady scenariuszy narażenia:


LISTA KONTROLNA KARTY CHARAKTERYSTYKI

Listę kontrolną karty charakterystyki opracowano we współpracy z forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów. Została ona zaprojektowana z punktu widzenia inspektora, aby pomóc w badaniu głównego tekstu karty charakterystyki, sporządzanej zgodnie z REACH.

Lista kontrolna karty charakterystyki dostępna jest

Strona ECHA dotycząca karty charakterystyki


Informacja CEFIC na temat „nowego formatu” karty


NDS Krajowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy


European Commission – Poison centres


Przedłożenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie zgodnie z art. 15 ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach