Nanomateriały


Strona ECHA – nanomateriały

Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów


ROZPORZĄDZENIA

Nanomateriały spełniają definicję substancji zawartą w  Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i dlatego  podlegają przepisom tego rozporządzenia. Nanomateriały podlegają również przepisom Rozporządzenia (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Szczegółowe informacje o tym jakie obowiązki nakładają na producentów, importerów i dalszych użytkowników nanomateriałów powyższe rozporządzenia, można znaleźć w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej Nanomaterials In REACH oraz  Classification, Labelling and Packaging of Nanomaterials in REACH and CLP. Dokumenty w języku angielskim.


PORADNIKI I INNE PUBLIKACJE

  • Na zlecenie Komisji Europejskiej został opracowany i opublikowany we wrześniu 2009 raport z przeprowadzonej analizy rynku nanomateriałów i wymagań nałożonych przez obowiązujące prawodawstwo, którego treść znajdziecie Państwo poniżej (dokument w języku angielskim) Information from Industry on Applied Nanomaterials and their Safety
  • Zachęcamy do lektury dokumentu, przygotowanego przez Niemiecki Związek Przemysłu Chemicznego (German Chemical Industry Association), poświęconego tematyce odpowiedzialnej produkcji i stosowania nanomateriałów. (dokument w języku angielskim) Responsible Production and Use of Nanomaterials.
  • Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zawiera informacje na temat aspektów bezpieczeństwa, które należy rozważyć w przypadku narażenia na nanomateriały w środowisku pracy. (dokument w języku angielskim) Workplace exposure to nanoparticles
  • Poniżej znajdą Państwo link do raportu opracowanego przez Holenderski Instytut Zdrowia i Środowiska (RIVM) w którym znajduje się zarys obecnej sytuacji  i główne kierunki rozwoju w dziedzinie nanotechnologii oraz wstępna analiza potencjalnych zagrożeń dla człowieka i środowiska naturalnego. Raport koncentruje się na trzech obszarach, w których ma zastosowanie nanotechnologia: zastosowania medyczne, artykuły spożywcze i inne produkty. (dokument w języku angielskim) RIVM rapport 601785004 Nanotechnology in perspective: summary
  • Opracowanie w którym przedstawiona jest obecna sytuacja dotycząca stanu regulacji prawnych dotyczących  nanomateriałów na świecie. (dokument w języku angielskim) MAPPING STUDY REGULATION AND GOVERNANCE
  • Opublikowana 19 stycznia 2009 opinia Naukowego Komitetu Pojawiających się i Nowo Identyfikowanych Zagrożeń Zdrowia (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – SCENIHR) wg której szczegółowe aspekty związane ze stosowaniem nanomateriałów nadal wymagają dalszego rozwoju oraz że,  metodologia oszacowania narażenia i  identyfikacji zagrożeń powinna być dalej rozwijana i ujednolicana. (dokument w języku angielskim) Risk assessment of Products of Nanotechnologies
  • Na stronie ECHA w lipcu 2010 opublikowano poradnik Nanomaterials In IUCLID 5.2. Opisane są w nim praktyczne wskazówki jak uwzględnić nanomateriały  w dossier rejestracyjnym.
  • Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do nanomateriałów – nowe załączniki aktualizujące rozdziały R.7a, R.7b, R.7c, R.8, R.10 i R.14:

  Endpoint specific guidance (Chapter R.7a) Appendix to Chapter R.7a: recommendations for nanomaterials (30.4.2012)

  Endpoint specific guidance (Chapter R.7b) Appendix to Chapter R.7b: recommendations for nanomaterials (30.4.2012)

  Endpoint specific guidance (Chapter R.7c) Appendix to Chapter R.7c: recommendations for nanomaterials (30.4.2012)

Characterisation of dose [concentration] – response for human health (Chapter R.8) Appendix to Chapter R8: recommendations for nanomaterials (25.05.2012)

Characterisation of dose [concentration] – response for environment (Chapter R.10) Appendix  to Chapter R10: recommendations for nanomaterials (25.05.2012)

Occupational exposure estimation (Chapter R.14) Appendix to Chapter R14: recommendations for nanomaterials (25.05.2012)

Konferencja BezpieczNA NOwoczesność – Bezpieczeństwo Chemiczne Nanomateriałów – Materiały pokonferencyjne

Informacje dotyczące nanomateriałów na stronach ECHA

The JRC Web Platform on Nanomaterials