Nikotyna


Nikotyna, (nr CAS 54-11-5, nr EC 200-193-3)

Podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012  z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Jest ona wymieniona w załączniku I, część 2, do tego rozporządzenia, w związku z zakazem jej stosowania w pestycydach na obszarze Unii. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 649/2012 wywóz chemikaliów wymienionych w załączniku I poza obszar Unii musi być poprzedzony przesłaniem do wyznaczonego organu w państwie wywozu powiadomienia o wywozie. W przypadku przywozu tych chemikaliów nie istnieje obowiązek powiadamiania o przywozie na obszar Unii, ale rozporządzenie 649/2012 nakłada na importerów obowiązek przekazywania wyznaczonemu organowi krajowemu rocznych sprawozdań z ilości importowanych chemikaliów. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię ich zastosowania. Więcej informacji: Eksport/Import – Raportowanie zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia 649/2012

Niezależnie od przepisów rozporządzenia 689/2008, wprowadzenie do obrotu nikotyny, podlega przepisom ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322), przepisom rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) w tym w szczególności art. 6 dotyczącego obowiązku rejestracji oraz przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP oznakowanie nikotyny wprowadzanej do obrotu w Polsce powinno być sporządzone w języku polskim.
Ponadto jeżeli płyny zawierające nikotynę są zaklasyfikowane jako niebezpieczne/stwarzające zagrożenie należy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322) poinformować Inspektora ds. Substancji Chemicznych o sprowadzeniu (bądź wytworzeniu) takiej mieszaniny przekazując kartę charakterystyki. Więcej informacji jak wykonać takie poinformowanie można znaleźć na stronie internetowej Biura ds Substancji Chemicznych.


Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka – The Committee for Risk Assessment (RAC) dla propozycji zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH) dla  nikotyny


Wyroby tytoniowe – strona Komisji Europejskiej

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016 poz. 1331) tekst jednolity