Nikotyna


Nikotyna (nr CAS 54-11-5, nr EC 200-193-3)

Nikotyna podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.  Jest wymieniona w część 1 i 2 załącznika I do tego rozporządzenia, dlatego podlega procedurze powiadomienia o wywozie oraz procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (procedurze PIC).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) Nr 649/2012 wywóz nikotyny, jako substancji lub w mieszaninie, poza obszar Unii musi być poprzedzony przesłaniem do wyznaczonego organu w państwie wywozu powiadomienia o wywozie. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię zastosowania. Powiadomienia dokonuje się elektronicznie w bazie ePIC, co najmniej 35 dni przed pierwszym wywozem do danego kraju. Ponadto wywóz nikotyny lub mieszanin ją zawierających możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody na przywóz z państwa importującego (procedura PIC).

Rozporządzenie 649/2012 narzuca na eksporterów i importerów nikotyny i jej mieszanin obowiązek raportowania z przywozu i wywozu. Dotyczy to wywozu poza obszar Unii i przywozu do Unii, nie dotyczy to wewnątrzunijnego handlu nikotyną i mieszaninami ja zawierającymi. Raporty przekazuje się wyznaczonemu organowi krajowemu corocznie, do końca marca każdego rok, wykazując tonaż przywiezionej lub wywiezionej substancji w roku poprzednim. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię zastosowania nikotyny. Roczne raporty składa się poprzez bazę danych ePIC.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących powiadomienia o wywozie lub raportowania proszę kontaktować się z wyznaczonym organem krajowym do spraw rozporządzenia 649/2012 w Polsce, czyli Biurem do spraw Substancji Chemicznych, pod adresem: pic@chemikalia.gov.pl

Niezależnie od przepisów rozporządzenia 689/2008, wprowadzenie do obrotu nikotyny, podlega przepisom ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322), przepisom rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) w tym w szczególności art. 6 dotyczącego obowiązku rejestracji oraz przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP oznakowanie nikotyny wprowadzanej do obrotu w Polsce powinno być sporządzone w języku polskim.
Ponadto jeżeli płyny zawierające nikotynę (mieszaniny) są zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie należy dokonać ich zgłoszenia przez portal PCN: https://poisoncentres.echa.europa.eu/pl/steps-for-industry


Wyroby tytoniowe – strona Komisji Europejskiej

Biuro ds Substancji Chemicznych – Wyroby tytoniowe i e-papierosy