Organy nadzoru


Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzeń REACH oraz CLP zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach sprawują: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wojskowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Państwowa Straż Pożarna, organy celno-skarbowe. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować sankcjami z kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń zgodnie z rozdziałem 7 Ustawy.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2020 poz. 2289