PACT


PACT (Public Activities Coordination Tool) powstał w związku z wdrożeniem przez Komisję Europejską w 2013 roku planu działań na rzecz identyfikacji substancji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem zgodnie z REACH  (Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH risk management measures from now to 2020) i zawiera publicznie dostępne informacje na temat poszczególnych substancji przewidzianych do dalszych działań w ramach rozporządzeń REACH i CLP.

PACT informuje z wyprzedzeniem o substancjach, które są tematem zainteresowania odpowiednich organów, w celu określenia czy istnieje potencjalne zapotrzebowanie na wdrożenie regulacyjnego zarządzania ryzykiem.
PACT zawiera listę substancji, dla których są opracowywane lub zastały zakończone RMOA -analiza opcji zarządzania ryzykiem (Risk Management Option Analysis ) lub nieformalna ocena zagrożeń dla substancji o potencjalnych właściwościach:
• CMR (rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość),
• ED (zaburzające gospodarkę hormonalną),
• Uczulające
• PBT/vPvB (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji, toksyczne/bardzo trwałe, wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
• inne skutki toksyczne dla człowieka i środowiska lub
Włączenie substancji do PACT oznacza, że państwo członkowskie lub ECHA rozpatruje daną substancję. Nie oznacza to natomiast, że substancja posiada oczekiwane właściwości lub że działania regulacyjne zarządzania ryzykiem są konieczne.
Często wyniki takiej oceny, oparte na dostępnych informacjach, wskazują, że substancja nie posiada niebezpiecznych właściwości. Podobnie celem RMOA jest wyjaśnienie czy konieczne jest wdrożenie regulacyjnego zarządzania ryzykiem, a jeśli tak to jakie byłoby najbardziej odpowiednie.
Nawet jeśli wynik RMOA wskazuje, że działania zarządzania ryzykiem powinny zostać zaininicjowane, lub że substancja posiada właściwości PBT lub zaburza gospodarkę hormonalną, to takie wyniki nie mają bezpośrednich skutków prawnych, gdyż jest to opinia organu oceniającego i nie musi odzwierciedlać stanowiska innych państw członkowskich lub ECHA.
Aby zyskać znaczenie prawne i regulacyjne oceniana substancja musi pomyślnie przejść jeden lub więcej formalnych procesów podejmowania decyzji zgodnie z REACH i CLP takich jak: zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie (CLH), identyfikacja SVHC/zezwolenia lub ograniczenia.
Zamiar złożenia dokumentacji do wymienionych procesów formalnych są zgłaszane w Registry of Intentions.
Wczesne informacje za pośrednictwem PACT dają rejestrującym więcej czasu, aby upewnić się że ich dane rejestracyjne są aktualne. Zainteresowane strony będą miały więcej czasu na przygotowanie swojego wkładu do formalnego procesu zarządzania ryzykiem, który potencjalnie nastąpi. Każdy posiadający dane na temat substancji, jej alternatyw lub inne informacje, również będzie miał okazję do ich przedstawienia w trakcie konsultacji publicznych w trakcie potencjalnego formalnego procesu.
PACT jest aktualizowany co miesiąc aby wskazać nowe substancje, które zostały wybrane do RMOA lub oceny zagrożeń.

PACT jest publikowany w postaci listy substancji i jest stale aktualizowany na stronach internetowych ECHA: www.echa.europa.eu/pl/pact