PIC eksport/import


Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC, rozporządzenie (UE) 649/2012) reguluje import i eksport określonych niebezpiecznych chemikaliów oraz nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które chciałyby dokonać eksportu tych chemikaliów do państw nienależących do UE. Wprowadza ono na terenie Unii Europejskiej konwencję rotterdamską w sprawie procedury dotyczącej zgody po uprzednim poinformowaniu w odniesieniu do określonych niebezpiecznych chemikaliów i pestycydów w handlu międzynarodowym.

PIC – strona ECHA

Eksport / Import chemikaliów – strona Biura ds Substancji Chemicznych

Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu