Prekursory


USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII I AKTY WYKONAWCZE – Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Prekursory narkotykowe kat. 1 – Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Prekursory narkotykowe kat. 2 i 3 – Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Prekursory narkotykowe kat. 2 i 3 – Główny Inspektorat Sanitarny

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1258/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych

ZAŁĄCZNIK: KATEGORIA 2:

PODKATEGORIA 2A:

Nazwa substancji i numer CAS
Bezwodnik octowy (108-24-7)
Sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy ich istnienie jest możliwe.

PODKATEGORIA 2B:

Nazwa substancji i numer CAS
Kwas fenylooctowy (103-82-2)
Kwas antranilowy (118-92-3)
Piperydyna (110-89-4)
Nadmanganian potasu (7722-64-7)
Sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy ich istnienie jest możliwe.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

ZAŁĄCZNIK:

KATEGORIA I:

Nazwa substancji i numer CAS
1-fenylo-2-propanon (103-79-7)
Kwas N-acetylantranilowy (89-52-1)
Izosafrol (cis + trans) (120-58-1)
3,4-metyleneodioksyfenylpropan-2-on (4676-39-5)
Piperonal (120-57-0)
Safol (94-59-7)
Efedryna (299-42-3)
Pseudoefedryna (90-82-4)
Norefedryna (14838-15-4)
Ergometryna (60-79-7)
Ergotamina (113-15-5)
Kwas lizergowy (82-58-6)
Formy stereoizomeryczne substancji wymienionych w tej kategorii, niebędące katyną, w każdym przypadku, gdy istnienie takich form jest możliwe.
Sole substancji wymienionych w tej kategorii, niebędące solami katyny, w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

KATEGORIA III:

Nazwa substancji i numer CAS
Kwas chlorowodorowy (7647-01-0)
Kwas siarkowy (7664-93-9)
Toluen (108-88-3)
Eter etylu (60-29-7)
Aceton (67-64-1)
Keton metylowo-etylowy (78-93-3)
Sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe i gdy sole te nie są solami kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowego.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych

KATEGORIA I:

Nazwa substancji i numer CAS
(1R,2S)-(-)-chloroefedryna  (110925-64-9)
(1S,2R)-(+)-chloroefedryna  (1384199-95-4)
(1S,2S)-(+)-chloropseudoefedryna (73393-61-0)
(1R,2R)-(-)-chloropseudoefedryna (771434-80-1)

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

ZAŁĄCZNIK I: Substancje, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, także w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie jest równe stężeniom granicznym określonym poniżej lub od nich niższe

Nazwa substancji i numer CAS Stężenie graniczne
Nadtlenek wodoru (7722-84-1) 12 % wagowo
Nitrometan (75-52-5) 30 % wagowo
Kwas azotowy (7697-37-2) 3 % wagowo
Chloran potasu (3811-04-9) 40 % wagowo
Nadchloran potasu (7778-74-7) 40 % wagowo
Chloran sodu (CAS RN 7775-09-9) 40 % wagowo
Nadchloran sodu (CAS 7601-89-0) 40 % wagowo

ZAŁĄCZNIK II: Substancje, także w mieszaninach lub w substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje podlegają zgłoszeniu

Nazwa substancji i numer CAS
Urotropina (100-97-0)
Kwas siarkowy (7664-93-9)
Aceton (67-64-1)
Azotan potasu (7757-79-1)
Azotan sodu (7631-99-4)
Azotan wapnia (10124-37-5)
Azotan wapniowo amonowy (15245-12-2)
Azotan amonu (6484-52-2) [w stężeniu 16 % wyrażonym stosunkiem wagi azotu do azotanu amonu lub wyższym]