Polityka prywatności


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@chemikalia.gov.pl, tel. 042 2538427,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) oraz art. 124 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (…) oraz  na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143),

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,


Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać przez Pana/Panią w dowolnym momencie wycofane:

samodzielnie po zalogowaniu na stronie „mój profil”- Wyrażono zgodę / cofnij zgodę (i usuń konto)

lub

kontakt mailowy – pomoc@reach.gov.pl

Ja (e-mail)………………………………………………..cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udzielonych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.  w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) oraz art. 124 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (…)oraz  na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143)


Krajowe Centrum Informacyjne nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W razie uzyskania zgody użytkowników, dane te mogą być przekazane innym krajowym centrom informacyjnym, Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz Komisji Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.