Opłaty


Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

Opłaty uzależnione są między innymi od wielkości przedsiębiorstwa: duże/średnie/małe/mikro zgodnie z Rekomendacją Komisji 2003/361/WE oraz od ilości rejestrowanej substancji.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Unijna definicja MŚP na stronach Komisji Europejskiej

Więcej informacji dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw na stronie ECHA

Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP

Co zrobić w przypadku błędnego określenia kategorii wielkości przedsiębiorstwa

Opłaty administracyjne

Typowe elementy kosztowe związane z udostępnianiem danych


All slides in one [PDF]

 


ZAŁĄCZNIK I Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 2015/864

Opłaty z  tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1 Opłaty standardowe (w EUR)

Indywidualne przedłożenie informacji
Wspólne przedłożenie informacji
Opłata za substancje w  ilości od 1 do 10 ton
 1 739  1 304
Opłata za substancje w  ilości od 10 do 100 ton
 4 674  3 506
Opłata za substancje w  ilości od 100 do 1 000 ton
 12 501  9 376
Opłata za substancje w  ilości powyżej 1 000 ton
 33 699  25 274

Tabela 2 Opłaty ulgowe dla MŚŒP (w EUR)

ŒŚrednie przedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji)
Średnie przedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji)
Małe przedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji)
Małe przedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji)
Mikroprzedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji)
Mikroprzedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji)
Opłata za substancje w  ilości od 1 do 10 ton
 1 131  848  609  457  87  65
Opłata za substancje w  ilości od 10 do 100 ton
 3 038  2 279  1 636  1 227  234  175
Opłata za substancje w  ilości od 100 do 1 000 ton
 8 126  6 094  4 375  3 282  625  469
Opłata za substancje w  ilości powyżej 1 000 ton
 21 904  16 428  11 795  8 846  1 685  1 264