Opłaty


Wysokośœć opłat reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należnoœści wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należnoœci

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

Opłaty uzależnione są między innymi od wielkośœci przedsiębiorstwa: duże/œśrednie/małe/mikro zgodnie z Rekomendacją Komisji 2003/361/WE oraz od ilośœci rejestrowanej substancji.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Unijna definicja MŚŒP na stronach Komisji Europejskiej

Więcej informacji dotyczących małych i œśrednich przedsiębiorstw na stronie ECHA

Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP

Co zrobić w przypadku błędnego określenia kategorii wielkości przedsiębiorstwa

Opłaty administracyjne


ZAŁĄCZNIK I Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 2015/864

Opłaty z  tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1 Opłaty standardowe (w EUR)

Indywidualne przedłożenie informacji
Wspólne przedłożenie informacji
Opłata za substancje w  iloœści od 1 do 10 ton
 1 739  1 304
Opłata za substancje w  ilośœci od 10 do 100 ton
 4 674  3 506
Opłata za substancje w  ilośœci od 100 do 1 000 ton
 12 501  9 376
Opłata za substancje w  iloœści powyżej 1 000 ton
 33 699  25 274

Tabela 2 Opłaty ulgowe dla MŚŒP (w EUR)

ŒŚrednie przedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji)
Średnie przedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji)
Małe przedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji)
Małe przedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji)
Mikroprzedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji)
Mikroprzedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji)
Opłata za substancje w  ilośœci od 1 do 10 ton
 1 131  848  609  457  87  65
Opłata za substancje w  ilośœci od 10 do 100 ton
 3 038  2 279  1 636  1 227  234  175
Opłata za substancje w  ilośœci od 100 do 1 000 ton
 8 126  6 094  4 375  3 282  625  469
Opłata za substancje w  ilośœci powyżej 1 000 ton
 21 904  16 428  11 795  8 846  1 685  1 264