Późna rejestracja


Zgodnie z art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH potencjalny rejestrujący, który po raz pierwszy po dniu 1 grudnia 2008 produkuje/importuje substancję wprowadzoną w ilości co najmniej tony rocznie może w dalszym ciągu dokonać późnej rejestracji wstępnej i skorzystać z okresów przejściowych zawartych w art. 23, pod warunkiem, że przedłoży Agencji odpowiednie informacje wyszczególnione w art. 28 ust. 1 w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszej produkcji/ importu w ilości co najmniej 1 tony rocznie i nie później niż 12 miesięcy przed upływem odpowiedniego terminu przejściowego określonego w art. 23.

Pragniemy jednak przypomnieć, że

30 listopada 2009 r. minął 12 miesięczny termin przed pierwszym okresem przejściowym dla substancji:

– CMR kat. 1 i 2 w ilości co najmniej 1 tony/rok

– niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok

– oraz pozostałych substancji w ilości co najmniej 1000 ton/rok

31 maja 2012 minął 12 miesięczny termin przed drugim okresem przejściowym dla substancji:

– w ilości co najmniej 100 ton/rok

co oznacza że dla powyższych substancji nie można już dokonać późnej rejestracji wstępnej i należy od razu zarejestrować substancję w Agencji składając wcześniej ”Inquiry” zgodnie z wytycznymi na stronie internetowej http://echa.europa.eu/pl/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/inquiry

W przypadku substancji w ilości co najmniej 1 tony rocznie – art. 23 ust. 3 na stronie https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces można założyć konto firmy w REACH-IT oraz dokonać późnej rejestracji wstępnej.

 

Przydatne informacje:

Odkryj REACH-IT

ECHA Accounts Manual for Industry Users

REACH-IT – what you need to know

Często zadawane pytania dotyczące REACH-IT

Substancje wstępnie zarejestrowane

Substancje zarejestrowane

Substancje zidentyfikowane do rejestracji do dnia 31 maja 2013

Więcej informacji o późnej rejestracji wstępnej na stronach ECHA – TUTAJ


Często zadawane pytania:

Czy rejestracja wstępna jest obowiązkowa?

Rejestracja wstępna jest obowiązkowa jedynie w przypadku korzystania z okresów przejściowych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcą Państwo skorzystać z okresów przejściowych, możliwe jest dokonanie od razu pełnej rejestracji.

Jakie są korzyści z dokonania rejestracji wstępnej?

Dokonując rejestracji wstępnej substancji wprowadzonej można skorzystać z okresów przejściowych podanych w art. 23 rozporządzenia REACH. Dokonując rejestracji wstępnej będziecie mieć Państwo dodatkowy czas na zgromadzenie i selekcję dostępnych danych oraz uzyskanie brakujących informacji potrzebnych do dossier rejestracyjnego. Rejestrację pełną swoich substancji będziecie mogli Państwo dokonywać dopiero w  2013 r, 2018 roku – w zależności od wielkości produkcji, importu oraz właściwości substancji.

Kto może dokonać rejestracji wstępnej?

producenci i importerzy substancji wprowadzonej w jej postaci własnej lub w mieszaninie, jeżeli ilość tej substancji wynosi co najmniej 1 tona/rok, włączając półprodukty,

producenci i importerzy wyrobów zawierających substancje, które w sposób zamierzony uwalniają się z wyrobów podczas normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania i są obecne w tych wyrobach w ilości co najmniej 1 tona/rok,

wyłączni przedstawiciele producentów spoza obszaru UE.

Sposoby dokonania rejestracji wstępnej

 

Informacje dla celów rejestracji będą mogły zostać przekazane do Europejskiej Agencji Chemikaliów jedynie drogą elektroniczną w potalu REACH-IT . Przewidziane są dwa sposoby rejestracji wstępnej: bezpośrednio za pomocą strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów REACH-IT oraz wcześniej przygotowanej dokumentacji za pomocą programu IUCLID w portalu REACH-IT

Czy występuje opłata przy dokonywaniu rejestracji wstępnej?

Rejestracja wstępna jest całkowicie bezpłatna. Dopiero podczas rejestracji pełnej trzeba będzie uiścić opłatę za rejestrację substancji. Wielkość tej opłaty będzie regulowana rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie opłat i należności.

Czy dokonanie rejestracji wstępnej zobowiązuje do pełnej rejestracji w przyszłości?

Nie.