SIEF


Fora wymiany informacji o substancjach

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia REACH, wszyscy potencjalni rejestrujący, dalsi użytkownicy i osoby trzecie, które przedłożyły informacje Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 28 lub których informacje znajdują się w posiadaniu Agencji zgodnie z art. 15, dla tej samej substancji wprowadzonej, lub też rejestrujący, którzy przedłożyli dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji wprowadzonej przed terminem określonym w art. 23 ust. 3, są uczestnikami forum wymiany informacji o substancjach (SIEF).

Celem każdego forum SIEF jest:

  • ułatwienie wymiany informacji określonych w art. 10 lit. a) pkt (vi) i (vii) pomiędzy potencjalnymi rejestrującymi dla celów rejestracji i unikanie tym samym powielania badań;
  • uzgodnienie klasyfikacji i oznakowania w przypadkach różnic w klasyfikacji i oznakowaniu substancji między potencjalnymi rejestrującymi.

Uczestnicy forum SIEF udostępniają innym uczestnikom istniejące wyniki badań, reagują na wnioski innych uczestników o udzielenie informacji, wspólnie określają zapotrzebowanie na dalsze badania dla celów ust. 2 lit. a) i organizują przeprowadzenie takich badań. Wszystkie fora SIEF funkcjonujądo dnia 1 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania forów SIEF, w języku polskim, znaleźć można na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów, w sekcji SIEF -TUTAJ

Praktyczne porady – TUTAJ

Zachęcamy w szczególności do zapoznania się broszurami informacyjnymi przygotowanymi przez Agencję:

  1. Fora SIEF – Główne założenia
  2. Pierwsze kroki na forach SIEF – Najważniejsze wskazówki

Spory związane z udostępnianiem danych

Agencja może udzielić pomocy przy rozwiązywaniu sporów związanych z udostępnianiem danych pomiędzy istniejącymi i potencjalnymi rejestrującymi. Procedury dotyczące sporów związanych z udostępnianiem danych należy wszczynać jedynie w ostateczności, po wyczerpaniu wszelkich możliwych działań i argumentów.

Każdy potencjalny rejestrujący wszczynający spór związany z udostępnianiem danych przed przedłożeniem dokumentacji rejestracyjnej musi zawsze uzyskać decyzję ECHA.

W przypadku zaistnienia sporu decyzja agencji będzie opierać się na ocenie starań podjętych przez poszczególne strony w celu zawarcia porozumienia w sprawie udostępniania danych i podziału ich kosztów w sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób.

Potencjalny rejestrujący wszczynający procedurę sporu dotyczącego udostępniania danych z ECHA musi wykazać starania wszystkich stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia i musi przedstawić odpowiednie dowody poparte dokumentami.

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Pytania i odpowiedzi dotyczące udostępniania danych i związanych z tym sporów

Webform to indicate failure to reach an agreement according to article 27(5)

Webform to indicate failure to reach an agreement according to article 30 (2)

Webform to indicate failure to reach an agreement according to article 30 (3)

Tworzenie SIEF i udostępnianie danych – fact sheet