Zapytanie (Inquiry)


Przedsiębiorstwa, które planują zarejestrować substancję niewprowadzoną (nową) lub substancję wprowadzoną (istniejącą), która nie została wstępnie zarejestrowana, mają obowiązek zwrócić się do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w celu uzyskania informacji, czy dla danej substancji nie została już przedłożona dokumentacja rejestracyjna. Aby przedłożyć zapytanie, potencjalni rejestrujący muszą przygotować elektroniczną dokumentację z zapytaniem. Przygotowując dokumentację, należy zwrócić szczególną uwagę na informacje nt. tożsamości substancji. Informacje te powinny w sposób wyraźny opisywać produkowaną lub importowaną substancję. Dokumentację wraz z zapytaniem przedkłada się za pośrednictwem systemu REACH-IT

Przydatne informacje: