Zarejestruj

Twoim identyfikatorem w serwisie reach.gov.pl będzie podany przez Ciebie poniżej adres e-mail, na który prześlemy specjalny link aktywacyjny, potwierdzający że konto może służyć jako środek komunikacji.

Przypominamy że bezpieczne hasło to takie, które ma długość min. 9 znaków, nie jest wyrazem znanym w jakimkolwiek języku, zawiera duże i małe litery alfabetu, liczby oraz znaki przestankowe i nie było używane do żadnych innych celów. Ze względów praktycznych wymagamy jedynie aby Twoje hasło miało długość przynajmniej 6 (sześciu) znaków.

Adres e-mail

Adres e-mail (weryfikacja):

Hasło:

Hasło (weryfikacja):

Rodzaj prowadzonej działalności:

producent
importer
dalszy użytkownik
dystrybutor
konsument / osoba prywatna
firma doradcza
inne
dalej>>

Imię i nazwisko

Nr telefonu:

dalej>>

Nazwa przedsiebiorstwa:

Rodzaj prowadzonej działalności:

Adres (ulica):

Adres (kod pocztowy):

Adres (miejscowość):

Imię i nazwisko przedstawiciela(Twoje):

Nr telefonu: Nr telefonu:

dalej>>
Podałeś następujące dane:
nazwisko przedstawiciela
adres e-mail
nr telefonu
typ działalności
Jeżeli w powyższym zestawieniu widzisz błąd, kliknij
popraw dane
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@chemikali.gov.pl, tel. 042 2538427, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) oraz art. 124 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (…) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143), 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Wyrażam zgodę na przekazanie mojego zapytania (w anonimowej formie) innym krajowym centrom informacyjnym, Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz Komisji Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Chcę otrzymywać odpowiedzi na moje zapytania również pocztą elektroniczną.
Oświadczam iż podane przeze mnie dane są prawdziwe.