Decyzje Komisji


Lista decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV (link – List of authorisation decisions)

ECHA: Przyjęte opinie i wcześniejsze konsultacje dotyczące wniosków o zezwolenie

Ogólne zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia

Jak ubiegać się o przyznanie zezwolenia

See supply chain coverage diagram

Przegląd zezwoleń

Statystyki wniosków o zezwolenie


Eur-Lex:

Streszczenia decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV

wybrane substancje:

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

Dibutyl phthalate (DBP)

Diarsenic trioxide

Lead sulfochromate yellow and Lead chromate molybdate sulphate red

Lead chromate

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

Trichloroethylene (TCE)

1,2-Dichloroethane (EDC)

Sodium chromate

Sodium dichromate

Chromium trioxide

Chromic Acid

Strontium chromate

Dichromium tris(chromate)

Potassium chromate

Potassium dichromate

Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate

Ammonium dichromate

Bis(2-methoxyethyl) ether

Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline

Arsenic acid

2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA)

Pentazinc chromate octahydroxide


WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 kwietnia 2023 r.(*) Skarga o stwierdzenie nieważności – Decyzja wykonawcza C(2020) 8797 – Udzielenie zezwolenia na określone zastosowania trójtlenku chromu – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – Rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń w zakresie chemikaliów oraz ograniczenia mające zastosowanie do tych substancji – Artykuł 60 – Udzielanie zezwoleń – Obowiązek wykazania, że korzyści społeczno-ekonomiczne przewyższają ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikające z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie – Artykuł 62 – Wnioski o udzielenie zezwolenia – Artykuł 64 – Procedura podejmowania decyzji dotyczących udzielania zezwoleń

Informacja prasowa konsorcjum