Identyfikacja


 Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (dokonywana przez organy)

Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie można zidentyfikować w oparciu o następujące kryteria zawarte w art. 57 rozporządzenia REACH:

– rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), zaklasyfikowane do kategorii 1 lub 2,

– trwałe, wykazujące zdolność do biokumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji (vPvB), zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII do rozporządzenia REACH, i/lub

– zidentyfikowane indywidualnie, jeżeli istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, dające powody do obaw równoważne obawom stwarzanym przez substancje wymienione powyżej.

Identyfikację taką zaproponują właściwe organy państw członkowskich lub ECHA (w imieniu Komisji Europejskiej) poprzez przygotowanie dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV. Zainteresowane strony mogą wnosić uwagi dotyczące substancji, dla których przygotowano dokumentację. Jeżeli w przypadku jakiejś substancji nie wpłyną żadne uwagi, jest ona umieszczana na liście kandydackiej do docelowego włączenia do załącznika XIV. Jeżeli uwagi wpłyną, dokumentacja zgodna z załącznikiem XV oraz uwagi są przekazywane Komitetowi Państw Członkowskich (MSC). Jeżeli MSC jednogłośnie uzgodni, że przedmiotowa substancja spełnia kryteria określone w art. 57, substancja ta jest wciągana na listę kandydacką. W przypadku, gdy MSC nie osiągnie jednogłośnego porozumienia, Komisja w drodze procedury komitetowej podejmuje decyzję w sprawie identyfikacji substancji.

Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie na stronach ECHA