Lista kandydacka


Lista kandydacka publikowana na stronach ECHA


28 października 2008 r. Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała pierwszą listę 15 substancji zidentyfikowanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska. W celu identyfikacji substancji, SVHC stosuje się procedurę zgodną z art. 59 ust. 2-10 rozporządzenia REACH.


Obowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej

Wskutek zamieszczenia substancji na liście kandydackiej, firmy mają pewne obowiązki dotyczące nie tylko tych substancji w postaci własnej, ale także mieszanin i wyrobów je zawierających.

Substancje

od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej (pierwsze substancje włączono w dn. 28.10.2008 r.) – każdy dostawca substancji z listy kandydackiej (z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) musi dostarczyć odbiorcom kartę charakterystyki.

Mieszaniny

od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej – każdy dostawca (z UE i EOG) mieszanin  niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE), zawierających co najmniej jedną substancję z listy kandydackiej w stężeniu ≥ 0,1% wag. dla mieszanin niegazowych i ≥ 0,2% obj. dla mieszanin gazowych, musi dostarczyć odbiorcom, na ich żądanie, kartę charakterystyki.

Wyroby

od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiejprzekazywanie informacji
każdy dostawca (z terytorium UE lub EOG) wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag., musi dostarczyć odbiorcom wyrobu wystarczające informacje (którymi dysponuje) lub udostępnić je bezpłatnie na żądanie konsumenta, w terminie 45 dni od otrzymania żądania. Informacje te powinny zawierać instrukcje pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę tej substancji.
od 2011 roku – zgłoszenie do Agencji
Każdy wytwórca lub importer wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej, w stężeniu > 0,1% wag. i ilości >1tony rocznie, musi dostarczyć Agencji informacje zgodne z art. 7 ust. 4

  • dla substancji włączonych do listy kandydackiej przed 1.12.2010 r., zgłoszenie musi być przekazane do 1.06.2011 r.
  • dla substancji włączonych do listy kandydackiej od dnia 1.12.2010 r. włącznie, zgłoszenie musi być przekazane nie później niż w ciągu 6 miesięcy po włączeniu substancji.

Zgłoszenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy wytwórca lub importer może wykluczyć narażenie ludzi lub środowiska podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, w tym usuwania. W takich przypadkach wytwórca lub importer dostarcza odbiorcy wyrobu stosowne instrukcje.

Substancje z listy kandydackiej w wyrobach


Substancje SVHC w wyrobach – wyrok Trybunału z dnia 10 września 2015 r – pełna treść dostępna jest TUTAJ.

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia REACH (zgłaszanie ECHA substancji w wyrobach) należy interpretować w ten sposób, że w celu stosowania tego przepisu na producencie ciąży obowiązek ustalenia, czy substancja SVHC jest obecna w stężeniu powyżej 0,1% wag. wytwarzanego przez niego produktu i na importerze produktu złożonego z kilku wyrobów, obowiązek ustalenia w odniesieniu do każdego wyrobu, czy taka substancja jest obecna w stężeniu powyżej 0,1% wag. tego wyrobu.
Artykuł 33 (przekazywanie informacji o substancjach w wyrobach) rozporządzenia nr REACH należy interpretować w ten sposób, że w celu stosowania tego przepisu do dostawcy produktu, którego jeden albo więcej wyrobów wchodzących w jego skład zawiera substancję SVHC w stężeniu wyższym niż 0,1% wag. w przypadku każdego wyrobu, należy poinformowanie odbiorcy i – na żądanie – konsumenta, o obecności tej substancji poprzez przekazanie im przynajmniej nazwy danej substancji.

Webinar: Communicating about substances in articles – what you need to know


Strona ECHA dotycząca zgłaszania substancji w wyrobach

Informacje odnośnie wyrobów zawierających substancje SVHC