Obowiązki DU


Kto jest dalszym użytkownikiem?


Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy używający substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję w ciągu trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji (art. 66 rozporządzenia REACH).

Zgłoszenie przez portal REACH-IT

Statystyki zgłoszeń od dalszych użytkowników


Często zadawane pytania (ID: 1358):

„I am a downstream user and the European Commission has not yet decided on the application for authorisation of my supplier of the substance. The sunset date is approaching or is even passed. What should I do?”


PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLEŃ WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO