Obowiązki DU


Kto jest dalszym użytkownikiem?


Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy używający substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję w ciągu trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji (art. 66 rozporządzenia REACH).

Zgłoszenie przez portal REACH-IT

Statystyki zgłoszeń od dalszych użytkowników

Zgłoszenia w formacie xlsxCzęsto zadawane pytania

I am a downstream user of an Annex XIV substance and the European Commission has not yet decided on the application for authorisation submitted by a company up my supply chain covering my use. The sunset date of the substance has passed. a) Do I have to stop using the substance? b) Do I have to notify my use to ECHA?

I am a downstream user of an Annex XIV substance and the European Commission has decided to grant an authorisation for my use to a company up my supply chain. Do I have to notify my use to ECHA?