Obowiązki DU


Kto jest dalszym użytkownikiem?


Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy używający substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję w ciągu trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji (art. 66 rozporządzenia REACH).

Zgłoszenie za pomocą formularza internetowego

Pełna treść publikacji prasowej ECHA


PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLEŃ WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO