Opłaty


Kalkulator opłat (w formacie excel) przygotowany przez ECHA


Opłaty uzależnione są między innymi od wielkośœci przedsiębiorstwa: duże/œśrednie/małe/mikro zgodnie z Rekomendacją Komisji 2003/361/WE oraz od ilośœci rejestrowanej substancji.

Unijna definicja MŚŒP na stronach Komisji Europejskiej

Więcej informacji dotyczących małych i œśrednich przedsiębiorstw na stronie ECHA

Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/895 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności