SCIP


W dniu 26 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ( z wyjątkiem art. 1 pkt 35 i pkt 40 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.).

Art. 4 ustawy zmieniającej wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289) :

  1.  po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. Dostawca wyrobu w rozumieniu art. 3 pkt 33 rozporządzenia nr 1907/2006 przekazuje informacje Agencji w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia, wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez Agencję.”;

  1. po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu:

„Art. 54a. Dostawca wyrobu, który wbrew art. 25a nie przekazuje Agencji informacji zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1907/2006, wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez tę Agencję, podlega karze grzywny.”

Nowe obowiązki dotyczą wszystkich wyrobów, które zawierają substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) znajdującą się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1 % wag. Przekazanie informacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów realizuje się poprzez bazę SCIP (Substances of Concern In Products).


Wymogi dotyczące zgłoszeń do bazy danych SCIP

Jak przygotować i przedłożyć zgłoszenie do bazy danych SCIP


Webinar: Getting ready for submitting SCIP notifications