Załącznik XIV


Lista substancji w załączniku XIV publikowana na stronie ECHA


Zalecenia dotyczące substancji priorytetowych

Agencja, uwzględniając opinię komitetu państw członkowskich, określa spośród substancji z listy kandydackiej substancje priorytetowe, które powinny podlegać procesowi udzielania zezwoleń.

W trakcie tego procesu strony zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu zaleceń Agencji (dotyczących substancji priorytetowych do włączenia do załącznika XIV) w czasie trwających trzy miesiące konsultacji publicznych.

Pierwszeństwo włączenia do zał. XIV nadawane jest substancjom z listy kandydackiej, które:

  • mają właściwości PBT lub vPvB; lub
  • mają rozpowszechnione zastosowanie; lub
  • są stosowane w dużych ilościach

W praktyce dla określenia listy substancji priorytetowych znaczenie ma ilość spełnionych kryteriów oraz stopień, w jakim są one spełnione.

Agencja, zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia REACH, będzie systematycznie uzupełniała (co najmniej co 2 lata) listę kandydacką oraz przedstawiała dalsze zalecenia, w związku z dostarczanymi Agencji przez państwa członkowskie lub Agencję propozycjami substancji SVHC (w formie dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV rozporządzenia REACH) w celu włączenia ich do załącznika XIV.


Rozporządzenia Komisji zmieniające załącznik XIV:

NR 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

NR 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.

NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

NR 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r.

NR 2020/171 z dnia 6 lutego 2020 r.

NR 2020/2160 z dnia 18 grudnia 2020 r. w odniesieniu do grupy substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/876 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do wniosków o udzielenie zezwolenia i sprawozdań z przeglądu dotyczących zastosowań substancji do produkcji starszych części zamiennych oraz do naprawy wyrobów i produktów złożonych, które nie są już produkowane, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008